Κτηματολογιο: έρχεται ο ηλεκτρονικός προδικαστικός έλεγχος
Κτηματολογιο: έρχεται ο ηλεκτρονικός προδικαστικός έλεγχος
Πηγή Εικόνας: Photo by Josh Sorenson from Pexels

Μόνον η Nova κατέθεσε χθες προσφορά για την «Ψηφιοποίηση και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση, διατήρηση, διάθεση και ανάδειξη των αρχείων που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)».

Τη διαγωνιστική διαδικασία εκτελεί η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)

Το έργο έχει προϋπολογισμό 48,1 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Βάσει της προκήρυξης περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση περίπου 55.000.000 σελίδων μεγέθους Α3/Α4/A2/A1/A0 από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες), τεκμηρίωση (εισαγωγή μεταδεδομένων), ανάπτυξη θησαυρού όρων και ταξινόμηση του συνόλου του ψηφιακού υλικού.

Επίσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση, διατήρηση, διάθεση και ανάδειξη των αρχείων που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, με ανάπτυξη εφαρμογής για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη της απλούστευσης της διαδικασίας.

Το σύστημα θα προσφέρει ηλεκτρονικά τις διαδικασίες αναζήτησης και διάθεσης αρχειακών τεκμηρίων για ερευνητικούς σκοπούς (με πλήρη και ανοιχτή πρόσβαση για τα αρχεία που δεν υπόκεινται σε νομικούς ή άλλους περιορισμούς πρόσβασης) αλλά και προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση πολιτών σε αρχειακό υλικό για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων και δικαιωμάτων των πολιτών (μέσω εφαρμογής κατάθεσης, διαχείρισης των αιτημάτων).