KEEE Beurocracy Business
KEEE Beurocracy Business

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στηρίζει την επιχειρηματικότητα, μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία και αναβαθμίζοντας τις λειτουργίες της ίδιας της ΚΕΕΕ αλλά και όλων των Επιμελητηρίων της χώρας.

Ειδικότερα, η Πράξη «Αναβάθμιση λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της χώρας για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», προβλέπει την υλοποίηση μίας σειράς δράσεων ενίσχυσης του ρόλου και του έργου της ΚΕΕΕ, με βασικό γνώμονα την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών σε θέματα που αφορούν την αδειοδότηση επιχειρήσεων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο και για τα Επιμελητήρια και τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα, τις εγχώριες και ξένες επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις απρόσμενες επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΚΕΕΕ μέσω των δράσεων που υλοποιεί για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος περιλαμβάνουν:

  • την παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης στις επιχειρήσεις σε θέματα που αφορούν τη διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποθέσεων
  • την καταγραφή και μοντελοποίηση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το ν.4412
  • την εκπόνηση προτάσεων και οδηγών για την περαιτέρω χαρτογράφηση και απλούστευση των επιχειρηματικών διαδικασιών αδειοδότησης και εγκατάστασης επιχειρήσεων

Στόχοι του έργου είναι:

  • Η δημιουργία ενός νέου θεσμικού και διοικητικού πλαισίου, το οποίο θα ευνοεί τις ελληνικές επιχειρήσεις και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας
  • Η δημιουργία ενός φιλικού προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια, γραφειοκρατικές και διοικητικές επιβαρύνσεις για τους υφιστάμενους και δυνητικούς επιχειρηματίες
  • Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των 59 Επιμελητηρίων – μελών της προς τις ελληνικές επιχειρήσεις
  • Η λειτουργική και θεσμική αναβάθμιση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων – μελών της στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους, ήτοι την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το https://073.ep.uhc.gr/