Όαση για τις κατασκευαστικές τα κτηριακά έργα ΣΔΙΤ
Το ΣΔΙΤ αφορά την κατασκευή οκτώ σχολείων στα Χανιά.
Όαση για τις κατασκευαστικές τα κτηριακά έργα ΣΔΙΤ
Το ΣΔΙΤ αφορά την κατασκευή οκτώ σχολείων στα Χανιά.
Πηγή Εικόνας: Pixabay

Στη δεύτερη φάση οδηγείται ο διαγωνισμός για τo έργο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα), των 40 εκατ. ευρώ με αντικείμενο την κατασκευή – συντήρηση και διαχείριση οκτώ νέων σχολικών μονάδων στα Χανιά, την ανάπλαση, τεχνολογική αναβάθμιση του «Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών» του Δήμου Χανίων.

Το έργο προωθείται με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, ενώ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τέσσερις υποψήφιοι, η Άκτωρ Παραχωρήσεις, η Άβαξ, η ΑΤΕΣΕ και η Μυτιληναίoς. Τώρα ο Δήμος Χανίων, προχωράει στην επιλογή του τεχνικού και νομικού συμβούλου που θα διαδραματίσουν καταλυτικής σημασίας ρόλο για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης του έργου. Έτσι, με ορίζοντα το καλοκαίρι του 2021 θα μπορούσαμε να έχουν αναδόχους για το έργο που έχει διάρκεια παραχώρησης 25 χρόνων.

Το αντικείμενο των συμβούλων

Αναλυτικά, η αποστολή του νομικού συμβούλου έχει ως εξής:

Θα υποστηρίξει  νομικά  την  αναθέτουσα  αρχή σε  περίπτωση  κατάθεσης οποιασδήποτε προσφυγής που θα αφορά οποιαδήποτε Φάση τού Διαγωνισμού, εξαιρούμενης της παράστασης στα αρμόδια δικαστήρια.

Συμμετοχή σε όλες τις συσκέψεις, στις οποίες θα ζητείται η παρουσία του συμβούλου από τις επιτροπές του Διαγωνισμού ή / και την αναθέτουσα αρχή.

Υποβοήθηση της αναθέτουσας αρχής στο συντονισμό του έργου των υπολοίπων συμβούλων αυτής για τον υπόψη Διαγωνισμό και σύνταξη αναφορών προόδου των διαδικασιών ανάθεσης προς την αναθέτουσα αρχή.

Τον  έλεγχο των  υφισταμένων τεχνικών  προδιαγραφών  και  των προδιαγραφών  συντήρησης  και διαχείρισης (φύλαξης, ασφάλισης) και προσαρμογή τους στις ανάγκες των συμβάσεων ΣΔΙΤ, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση των Διακηρύξεων και λοιπών Τευχών για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την αξιολόγηση των Υποψηφίων,

 Τον προσδιορισμό των όρων των προς κατάρτιση συμβατικών κειμένων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  και  συμμετοχή  σε  τυχόν  διαπραγματεύσεις  ή  διαβουλεύσεις  με  τους  υποψήφιους Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης,

Την μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με όλα τα παραπάνω θέματα στον Δήμο Χανίων και στο Ελληνικό Δημόσιο.

Μελέτη της εφαρμοστέας στην Αναθέτουσα Αρχή νομοθεσίας και εντοπισμός των σημείων που επηρεάζουν τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και την υλοποίηση του έργου μέσω σύμπραξης.

Συνδρομή στον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης.

Σύνταξη σχεδίου Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διάλογο (Στάδιο Β.Ι)

Υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής κατά το Στάδιο Β.1 του Διαγωνισμού, όπου θα ανταλλάσσονται απόψεις  με  τους  προεπιλεγέντες  οικονομικούς  φορείς  επί  τεχνικών,  νομικών  και χρηματοοικονομικών θεμάτων, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να επιλέξει, μεταξύ άλλων, την κατάλληλη νομική και χρηματοοικονομική οργάνωση του Έργου.

Κατάρτιση  σχεδίου  Πρόσκλησης  Υποβολής  Προσφορών  καθώς  και  νομική  υποστήριξη  της αναθέτουσας αρχής κατά την κατάρτιση των λοιπών Τευχών του αντίστοιχου σταδίου (Στάδιο Β.ΙΙ) του ανωτέρω Έργου σε συνεργασία με τους λοιπούς συμβούλους της αναθέτουσας αρχής.

Κατάρτιση σχεδίου Σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ.

Υποβοήθηση της αναθέτουσας αρχής στην οριστικοποίηση των συμβατικών τευχών μετά την περίοδο υποβολής ερωτημάτων – παρατηρήσεων – σχολίων – προτάσεων εκ μέρους των διαγωνιζόμενων.

Μελέτη  και  σχολιασμός  των  χρηματοδοτικών  και  εξασφαλιστικών  συμβάσεων   και  παροχή συμβουλών στην Αναθέτουσα Αρχή έως την οριστική διασφάλιση της χρηματοδότησης του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης και την υπογραφή των σχετικών δανειακών συμβάσεων προς το σκοπό της διασφάλισης των συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής.

Την γνωστοποίηση και την παροχή υποστήριξης για την αντιμετώπιση τυχόν νομικών προβλημάτων που θα προκύψουν ενδεικτικά σε θέματα αδειοδοτήσεων, απαλλοτριώσεων, περιβάλλοντος που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο των Συμβάσεων Σύμπραξης,
Νομική  υποστήριξη  της  αναθέτουσας  αρχής  και  των  πάσης  φύσεως  επιτροπών  που  έχουν συγκροτηθεί ή θα συγκροτηθούν από αυτήν κατά την αξιολόγηση των Προσφορών (Β’ Φάση).

Έλεγχος όλων των τευχών και εγγράφων που θα προσαρτηθούν στη υπόψη Σύμβαση (ενδεικτικά εγγυητικές επιστολές, δανειακές και ασφαλιστικές συμβάσεις, λοιπά έγγραφα)

Υποβοήθηση της αναθέτουσας Ααρχής κατά την περίοδο από την ανακήρυξη του αναδόχου μέχρι την υπογραφή  της  Σύμβασης  Σ.Δ.Ι.Τ.  και  περιλαμβάνει  ενδεικτικά  νομικές  υπηρεσίες  που  θα παρασχεθούν κατά:

Τον τελικό έλεγχο των κειμένων της Σύμβασης  Σ.Δ.Ι.Τ.

Τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Τον έλεγχο της νόμιμης σύστασης της Α.Ε.Ε.Σ.

Τον έλεγχο της νομιμοποίησης των λοιπών οντοτήτων που θα συμβληθούν στη Σύμβαση Σ.Δ.Ι.Τ.

Τον έλεγχο των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών

Η αποστολή του τεχνικού συμβούλου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

-Την οριστικοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, της μορφής Σύμπραξης, των βασικών παραμέτρων αυτής, του επιμερισμού κινδύνων και της διασφάλισης της αξίας (value for money) για την Αναθέτουσα Αρχή,
– Τον έλεγχο των υφισταμένων τεχνικών προδιαγραφών και των προδιαγραφών συντήρησης και διαχείρισης (φύλαξης, ασφάλισης) και προσαρμογή τους στις ανάγκες των συμβάσεων ΣΔΙΤ, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση των Διακηρύξεων και λοιπών Τευχών για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την αξιολόγηση των Υποψηφίων,
– Τον προσδιορισμό των όρων των προς κατάρτιση συμβατικών κειμένων και παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμμετοχή σε τυχόν διαπραγματεύσεις ή διαβουλεύσεις με τουςυποψήφιους Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης,
– Την μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με όλα τα παραπάνω θέματα στον Δήμο Χανίων και στο Ελληνικό Δημόσιο.
– Καθορισμό του φυσικού αντικειμένου του Έργου λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των οικοπέδων και τις σχολικές ανάγκες.
– Τεχνική υποστήριξη για τη λύση όλων των πιθανών προβλημάτων των οικοπέδων (ιδιοκτησιακά, πολεοδομικά αδειοδοτήσεις κ.λ.π.) και σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών για την καταλληλότητα τους.
– Λήψη της καταλληλότητας των οικοπέδων από την αρμόδια Επιτροπή.
– Εκπόνηση κτιριολογικής μελέτης των σχολείων επί των συγκεκριμένων οικοπέδων και λήψη της έγκρισης του κτιριολογικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας.
-Μελέτη των υφιστάμενων τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης  του έργου και εντοπισμός των σημείων που απαιτούν προσαρμογή, συμπλήρωση, τροποποίηση ή βελτίωση.
– Υποβολή προτάσεων σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις διαθεσιμότητας και λειτουργικών
χαρακτηριστικών του έργου, οι οποίες θα συνδεθούν με τις πληρωμές διαθεσιμότητας.
– Προσδιορισμός, ανάλυση και εκτίμηση όλων των επιμέρους τεχνικών κινδύνων που σχετίζονται με το έργο και αφορούν στο/α ακίνητο/α, τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση (φύλαξη, ασφάλιση) του έργου. Υποβολή προτάσεων αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών.
– Προετοιμασία τεχνικού αρχείου που θα περιέχει όλες τις τεχνικές πληροφορίες (προδιαγραφές, προμελέτες, μελέτες και στοιχεία παρόμοιων έργων) που σχετίζονται με το έργο και θα περιλαμβάνεται στο Γραφείο Δεδομένων (“data room”).
– Κατάρτιση πίνακα επιμερισμού κινδύνων (“risk matrix”) μεταξύ Δημοσίου – Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. Όπου αυτό είναι εφικτό, ο Σύμβουλος θα ποσοτικοποιήσει τις σχετικές ενδείξεις.
– Σύνταξη τεύχους τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του έργου που θα περιλαμβάνει
υποχρεωτικά και τις προτεινόμενες από το Σύμβουλο μεθόδους παρακολούθησης και
αξιολόγησης των επιδόσεων του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (τόσο κατά την υλοποίηση της
κατασκευής του έργου όσο και κατά την περίοδο συντήρησης και διαχείρισής του από τον ΙΦΣ) ώστε οι πληρωμές διαθεσιμότητας προς τον Ιδιωτικό Φορέα να συναρτώνται – κατά το μέτρο που απαιτείται – με τις επιδόσεις του.
– Παροχή συμβουλών κατά την αξιολόγηση του τεχνικού σκέλους των προσφορών των
Υποψηφίων.
– Διερεύνηση ειδικών τεχνικών θεμάτων που ενδεχομένως προκύψουν και υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.
– Παροχή τεχνικών συμβουλών στην Αναθέτουσα Αρχή έως την οριστική διασφάλιση της
χρηματοδότησης του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης και την υπογραφή των σχετικών δανειακών συμβάσεων προς το σκοπό της διασφάλισης των συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής.