Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεύτερη ευκαιρία ώστε να διατηρηθούν υπό προϋποθέσεις περί τα 500.000 δασικά αυθαίρετα, δίνεται μέσω του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε την Παρασκευή στην Βουλή. Όπως έχει ήδη γράψει το economix.gr, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν έχει αλλαγές από την πρόταση που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Παρά το γεγονός ότι οι επιμέρους λεπτομέρειες θα βγουν μέσω Προεδρικού Διατάγματος σε δεύτερο χρόνο, πηγές τονίζουν πως θα θυμίζει αρκετά το νόμο 4495/17, με τον οποίο οι ιδιοκτήτες μπορούν να τακτοποιήσουν τις κατοικίες τους με ευνοϊκότερα πρόστιμα και πολλές δόσεις.

Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο προβλέπεται σε πρώτη φάση η καταβολή παραβόλου ύψους 250 ευρώ, ώστε να ανοίξει σταδιακά ο δρόμος για να μπορέσουν να «κρατήσουν» τις περιουσίες του για 30 χρόνια. Παράλληλα, για τις περιπτώσεις που το δασικό αυθαίρετο είχε υπαχθεί σε παλαιότερους νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων, δίνεται τη δυνατότητα συμψηφισμού των καταβληθέντων προστίμων. 

Όπως σημειώνεται στο σχέδιο νόμου, 2 μήνες μετά την ψήφιση του, θα αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες για τις «οικιστικές πυκνώσεις», δηλαδή τις περιοχές που αρχικά εξαιρέθηκαν από την διαδικασία. Εκτός «διατήρησης», θα είναι όσα κτίρια:

α) Δεν έχουν το χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία. 

β) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μετά την 28.7.2011. 

γ) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που ευρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου.

 δ) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις: δάσους, δημόσιο κτήμα, αναδασωτέα έκταση, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ρέμα, εκτός σχεδίου πόλεως, περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς για την προστασία εναέριας κυκλοφορίας κ.ο.κ.

Στο διαδικαστικό κομμάτι, αυτό της υποβολής αιτημάτων, θα γίνεται ως εξής:

Ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει αίτηση με παράβολο αξίας 250 ευρώ, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», και θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία α) την περιγραφή της οικίας και των συνοδεουσών αυτήν κατασκευών, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος, β) τη χρήση της οικίας, γ) τον εντοπισμό της οικίας στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, δ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.

Μετά από αυτή την διαδικασία, ο ιδιοκτήτης αφενός αποτρέπει προσωρινά την κατεδάφιση του κτίσματος μέχρι να εξεταστεί το αίτημα του αλλά και «κερδίζει» την  άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων.

Κατόπιν τούτου, οι αρμόδιες αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων και εάν διαπιστωθεί «ανακρίβεια», επιβάλλονται κυρώσεις και το κτίριο αποκλείεται από την υπαγωγή. 

Στο μεταξύ διάστημα θα συντάσσονται οι οικονομοτεχνικές μελέτες. Όπως προβλέπεται, για κάθε Περιφέρεια της χώρας καταρτίζεται οικονομοτεχνική μελέτη που καταγράφει τη δόμηση εντός των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους ή κυρωμένους, κατά περίπτωση, δασικούς χάρτες. 

Σε κάθε οικονομοτεχνική μελέτη καταγράφεται ο αριθμός, το εμβαδόν και η κάλυψη των κτιρίων και κατασκευών που ευρίσκονται σε εκτάσεις ανηρτημένων και κυρωθέντων δασικών χαρτών, η ημερομηνία κατασκευής τους, εάν αυτή μπορεί να προσδιορισθεί, η χρήση τους και η ενδεχόμενη χωρική κατανομή τους σε οικιστικές πυκνώσεις. Επιπλέον, περιγράφονται οι συνέπειες της διατήρησης των κατασκευών αυτών και των χρήσεών τους στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον, εξετάζεται η αναγκαιότητα άμεσης κατεδάφισής τους και αναλύονται οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες τόσο σε περίπτωση κατεδάφισης, όσο και σε περίπτωση προσωρινής διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών. 

Με την υποβολή αναστέλλονται άμεσα τυχόν επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις και δεν επιβάλλονται νέες σε σχέση με την κατοικία και τις συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές, ενώ το κτίσμα εξαιρείται προσωρινά από την κατεδάφιση έως την οριστική απόφαση υπαγωγής τους στις συγκεκριμένες διατάξεις. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία μιας δήλωσης είναι ανακριβή, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις και το κτίριο που περιλαμβάνεται στη δήλωση αποκλείεται από την υπαγωγή στις διατάξεις τακτοποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 6μηνη προθεσμία για την υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλεται για ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλει αντιρρήσεις, αίτηση για τη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, αίτηση ακυρώσεως του κυρωθέντος δασικού χάρτη ή έχουν αμφισβητήσει με οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, στην οποία βρίσκεται η κατοικία τους. 

Τι θα περιλαμβάνει το Προεδρικό Διάταγμα 

Στο Προεδρικό Διάταγμα θα καθορίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες και συγκεκριμένα:

–  οι περιοχές στις οποίες παρατηρούνται οικιστικές πυκνώσεις, για τις οποίες είναι δυνατόν να ισχύσει προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση και την προσωρινή αναστολή των λοιπών διοικητικών κυρώσεων βάσει των πορισμάτων των αντίστοιχων οικονομοτεχνικών μελετών,

–  τα ειδικότερα κριτήρια υπαγωγής των οικιών και, ιδίως, ο βαθμός στον οποίον η προσωρινή εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση δεν προκαλεί βλάβη στα δασικά οικοσυστήματα σε συνδυασμό με μέτρα αντιστάθμισης,

–  οι συνέπειες υπαγωγής και ιδίως η προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση και ο χρόνος αυτής, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 έτη, την ανάκληση και αναστολή των ήδη ληφθέντων διοικητικών μέτρων, την αναστολή επιβολής νέων διοικητικών κυρώσεων, την αναστολή εκκρεμών ποινικών διώξεων και τη μη άσκηση νέων, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της υπαγωγής για όλο το προβλεπόμενο χρόνο αυτής, ιδίως σε σχέση με την καταβολή του ειδικού προστίμου, και τις συνέπειες της ανάκλησης αυτής,

– τα μέσα απόδειξης του χρόνου ανέγερσης και ολοκλήρωσης των κατοικιών, όπως αεροφωτογραφίες, έγγραφα, ιδίως έγγραφα της δασικής υπηρεσίας κτλ, 

–  τον φορέα διαχείρισης και ελέγχου των αποδεικτικών μέσων του χρόνου ολοκλήρωσης των κτιρίων και των συνοδευουσών αυτά κατασκευών, τη διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου των υποβληθέντων στοιχείων και τις συνέπειες από την υποβολή ανακριβών στοιχείων,

– o τρόπος υπολογισμού ενιαίου προστίμου για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου, το οποίο υπολογίζεται με βάση το κτίριο, τις συνοδεύουσες αυτό κατασκευές και τον καταληφθέντα περιβάλλοντα χώρο, και τα ειδικότερα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του ενιαίου δασικού προστίμου, όπως η αξία της δασικής γης, το κόστος αναδάσωσης ανά στρέμμα, η αντικειμενική αξία της πλησιέστερης στην κατασκευή ζώνης, η επιφάνεια του κτιρίου σε τετραγωνικά μέτρα, η παλαιότητα του κτιρίου, μειωτικοί και αυξητικοί συντελεστές και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται πρόσφορο για τον προσδιορισμό του. Επίσης, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ενιαίου δασικού προστίμου, εφάπαξ ή σε δόσεις, ο αριθμός των δόσεων, τυχόν εκπτώσεις σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, οι συνέπειες καθυστέρησης της καταβολής του, η διαδικασία κατάθεσης, απόδοσης και εξόφλησης του, η δημιουργία ειδικού κωδικού στον οποίο αυτό αποδίδεται και κάθε άλλο σχετικό θέμα, 

– οι δράσεις αντιστάθμισης για την επίτευξη του δασικού ισοζυγίου σε σχέση με τις προσωρινώς διατηρούμενες κατοικίες, δηλαδή τα έργα που θα απαιτηθούν για την εν συνόλω αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος, την προστασία των κατάντη περιοχών και την παροχή των αναγκαίων πόρων για την υλοποίησή τους, όπως δασώσεις, αναδασώσεις, δασοτεχνικά έργα, μελέτες και έργα προστασίας και διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων, κατεδαφίσεις κατασκευών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και ο χωρικός προσδιορισμός, ανά δημοτική ή περιφερειακή ενότητα, των δράσεων που θα αναληφθούν, καθώς και οι υπόχρεοι σ’ αυτά ή στην κάλυψη των δαπανών τους,

– τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω της οποίας ασκείται εποπτεία και έλεγχος για την υποχρέωση μη ανέγερσης νέων κατασκευών εντός των δασών και των δασικών εκτάσεων και οι συνέπειες από την παράβαση της υποχρέωσης αυτής,

– τις κυρώσεις επί των κτιρίων και κατασκευών που δεν θα υπαχθούν στη ρύθμιση και όσων έχουν αναγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011,

– τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που το προεδρικό διάταγμα θέτει για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Σε διάστημα έξι μηνών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου. Σε δύο μήνες από τη συμπλήρωση των παραπάνω δικαιολογητικών γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο η αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματός του.

Κατά της απορριπτικής απόφασης είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η προσφυγή, πάντως, δε θα παρατείνει την αναστολή κατεδάφισης, η οποία προβλέπεται να λήγει αυτοδικαίως με την έκδοση της απορριπτικής απόφασης. Στην περίπτωση που η αίτηση γίνεται δεκτή, θα γίνεται και υπολογισμός του καταβλητέου ειδικού προστίμου, το οποίο θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο.

Σε περίπτωση που προκύπτει, μετά από διόρθωση προδήλου σφάλματος, αποδοχή αντιρρήσεων και κύρωση του δασικού χάρτη, ακύρωση του χάρτη με δικαστική απόφαση ή αναμόρφωση του δασικού χάρτη, ότι η υπαχθείσα κατοικία βρίσκεται επί ακινήτου που δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία, η υπαγωγή αυτή αίρεται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο τα παράβολα και πρόστιμα που έχει τυχόν καταβάλει. Το ίδιο ισχύει και εάν η παραπάνω διαπίστωση γίνει σε οποιοδήποτε προγενέστερο στάδιο της υπαγωγής.