Πηγή Εικόνας: Photo by Vincent Rivaud from Pexels

Την 1η Ιανουαρίου 2020, η Ελβετία θα γίνει η πρώτη χώρα που θα έχει συνδέσει επιτυχώς το εθνικό της σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ). Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται μια διαδικασία που διήρκεσε σχεδόν μία δεκαετία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, στις 17 Δεκεμβρίου 2010, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει διαπραγματεύσεις με την Ελβετική Συνομοσπονδία για τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας. Οι επίσημες διαδικασίες για τη σύνδεση έχουν πλέον ολοκληρωθεί και η συμφωνία μπορεί να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020.

Πιο αναλυτικά, το ΣΕΔΕ της ΕΕ συνιστά ένα από τα βασικά εργαλεία για την οικονομικά αποδοτική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και τους ενεργοβόρους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Όπως υπογραμίζει η Επιτροπή, η συμφωνία αυτή θα είναι αμοιβαία επωφελής για την ΕΕ και την Ελβετική Συνομοσπονδία, δεδομένου ότι η σύνδεση συστημάτων με ανώτατα όρια και συστημάτων εμπορίας εκπομπών μπορεί να αυξήσει τις διαθέσιμες δυνατότητες μείωσης των εκπομπών και να ενισχύσει την οικονομική απόδοση της εμπορίας τους.

Η ανάπτυξη εύρυθμης διεθνούς αγοράς εκπομπών άνθρακα μέσω της «από τη βάση προς τη κορυφή» σύνδεσης των συστημάτων εμπορίας εκπομπών αποτελεί, άλλωστε, μακροπρόθεσμο στόχο πολιτικής της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας, ενώ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα που προβλέπονται στη συμφωνία των Παρισίων.

Σημειώνεται πως το ΣΕΔΕ της ΕΕ μπορεί, σύμφωνα με τους κανόνες του, να συνδεθεί με άλλα συστήματα εμπορίας εκπομπών υπό την προϋπόθεση ότι είναι υποχρεωτικά, επιβάλλουν απόλυτο ανώτατο όριο στις εκπομπές και είναι συμβατά με αυτό, όπως συμβαίνει με το ελβετικό σύστημα.

Υπενθυμίζεται ότι, προκειμένου η συμφωνία να τεθεί πλήρως σε ισχύ, ήταν αναγκαίο το ΣΕΔΕ της Ελβετίας να καλύπτει και τις αεροπορικές μεταφορές. Η Ελβετία έχει πλέον θέσει σε εφαρμογή όλους τους αναγκαίους κανόνες για την επέκταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της στις αεροπορικές μεταφορές και η συμφωνία έχει τροποποιηθεί αναλόγως, ώστε να είναι δυνατή η έναρξη ισχύος της.