Με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ και της HELLASTRON
Με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ και της HELLASTRON
Πηγή Εικόνας: Photo by Max Andrey from Pexels

Και τις αιτήσεις θεραπείας της Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών κατά των αποφάσεων για την έκπτωσή της από τις δύο εργολαβίες του Πάτρα-Πύργος απέρριψε το υπουργείο Υποδομών με πρόσφατη απόφασή του.

Η κοινοπραξία, που είχε μειοδοτήσει για τα τμήματα Βάρδα-Κυλλήνη (ύψους 70,7 εκατ.) και Δουναίικα-Πύργος (ύψους 67,2 εκατ.), κηρύχθηκε έκπτωτη το περασμένο καλοκαίρι, επειδή δεν είχε προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Κατά των αποφάσεων αυτών, είχε καταθέσει ενστάσεις, τις οποίες απέρριψε η Ειδική Υπηρεσία ∆ημοσίων Έργων Κατασκευής και συντήρησης συγκοινωνιακών υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ). Κατά των αποφάσεων αυτών, η Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών υπέβαλε αιτήσεις θεραπείας, ζητώντας να μην κηρυχθεί έκπτωτη η κοινοπραξία και να ληφθεί κάθε νόµιµο µέτρο, περιλαµβανοµένης της χορήγησης εύλογης προθεσµίας για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως, της οικείας λύσεως επιτασσόµενης και από λόγους δηµοσίου συµφέροντος, για τους παρακάτω λόγους:

α) Ακυρότητα των προσβαλλόµενων πράξεων λόγω έκδοσής τους από αναρµόδιο όργανο

β) Παράβαση του Ν.3669/08, των αρχών της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης και της αναλογικότητας. Καθώς και της συνδροµής εν προκειµένω ανωτέρας βίας, άλλως λόγου µη οφειλόµενου σε υπαιτιότητα της κοινοπραξίας, καθιστάµενης ούτως απαράδεκτης της έκδοσης των προσβαλλόµενων αποφάσεων.

γ) Ελλιπής αιτιολογία των προσβαλλόµενων πράξεων- Παράβαση ουσιώδους τύπου της ∆ιαδικασίας.

δ) Ακυρότητα της α΄ προσβαλλόµενης Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών λόγω παραβίασης του δικαιώµατος ακρόασης της κοινοπραξίας κατά την εξέταση της από 24-6-2019 ένστασης – Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.

Εν τέλει, η αρμόδια Αρχή του Υποδομών απέρριψε τις αιτήσεις θεραπείας, καθώς «στερείται οποιουδήποτε νομικού ερείσματος», με το βλέμμα της αγοράς να είναι στραμμένο, πλέον, στην φόρμουλα που θα υιοθετήσει το υπουργείο Υποδομών αναφορικά με την κατασκευή του Πάτρα-Πύργος. Το επικρατέστερο σενάριο θέλει το έργο να εντάσσεται στον οδικό άξονα της Ολυμπίας Οδού της οποίας τμήμα αποτελούσε μέχρι και πριν από περίπου έξι χρόνια, οπότε, ελέω οικονομικής κρίσης, η τότε κυβέρνηση αποφάσισε να αναβάλει την υλοποίησή του. Η κίνηση αυτή θα απαιτήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.